Regulamin sklepu internetowego Calipto.pl
§ 1

Informacje podstawowe i kontaktowe

1. Sklep internetowy (e-sklep) www.calipto.pl (zwany dalej Sklep) prowadzi działalność usługową oraz wysyłkową sprzedaż internetową na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej na podstawie niniejszego Regulaminu, który określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady reklamacji, gwarancji, zwrotów oraz wysyłki. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień.

2. Sklep prowadzi działalność usługową polegającą na dostawie oryginalnego oprogramowania komputerowego do użytku domowego (niekomercyjnego) oraz dla firm (komercyjnego), a także na sprzedaży oprogramowania komputerowego oraz sprzętu AGD/RTV.

3. Sklep prowadzony jest na PBS Przemysław Nowak, zarejestrowany w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP 868-178-45-66, REGON 123077214 z siedzibą w Dziewinie (32-708), Baczków 168. Właściciel sklepu jest rzeczywistym usługodawcą lub sprzedawcą oferowanego oprogramowania oraz sprzętu AGD/RTV, a także podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne wady oferowanych produktów.

5. Sklep nie prowadzi stacjonarnej sieci sprzedaży.

6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest w następujący sposób:

 • telefonicznie pod nr 530-019-591

 • mailowo: obsluga@calipto.pl oraz biuro@calipto.pl

 • na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/caliptopl/

7. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

8. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą być poglądowe i nie odzwierciedlać rzeczywistych fotografii sprzedawanego oprogramowania lub sprzętu AGD/RTV.

9. Firma jest czynnym płatnikiem podatku VAT w Polsce.

§ 2

Co oznaczają poszczególne pojęcia

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego

 • Sprzedawca (lub Usługodawca) – właściciel Sklepu

 • Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis usług on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów i usług. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: www.facebook.com/caliptopl oraz www.calipto.pl

 • Formularz zamówienia – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

 • Towar (lub Usługa) – produk/usługa oferowane przez Sklep

 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3

Wymagania techniczne

Zakupów w Sklepie można dokonywać z komputerów PC oraz urządzeń mobilnych korzystając z większości dostępnych na rynku przeglądarek internetowych. Do składania zamówień konieczne jest posiadanie adresu e-mail. Do dokonywania zakupów poprzez sieć facebook zalecane jest korzystanie z dedykowanej aplikacji Facebooka na urządzenia mobilne.

§4

Ceny i wyprzedaże

Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto, z zawartym podatkiem VAT. Oferowane cyklicznie wyprzedaże lub obniżki cen oferowane są do wyczerpania zapasów.
§ 5

Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

2. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

3. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

4. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Potwierdź”.

5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

- dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

- łączna cena brutto,

- sposób zapłaty,

- sposób i termin realizacji zamówienia

- prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,

- informacja konsumencka.

6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

7. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

8. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

9. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.

10. Zamówienia mogą być realizowane na terenie całego świata. Koszt dostawy w obrębie Unii Europejskiej jest darmowy. W celu wyceny kosztów przesyłki do pozostałych krajów Klient powinien skontaktować się ze Sklepem. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 6

Sposób płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- przelewem za pośrednictwem usługi płatności DotPay.pl,

- przelewem za pośrednictwem usługi płatności PayPal,

- zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia,

- kartą kredytową/debetową za pośrednictwem w/w operatorów

2. Sklep nie wysyła towarów za pobraniem. Możliwy jest natomiast odbiór osobisty w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu.

3. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem odbioru osobistego po wcześniejszym ustaeniu) przez Klienta w ciągu 30 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.§ 7

Termin płatności

1.  W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

3. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

4. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 8

Realizacja zamówienia

1. Wysyłka zakupionych produktów następuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności. Sprzedawca dołoży jednak wszelkich starań, aby wysyłka nastąpiła niezwłocznie.

Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient wybiera odbiór osobisty po wcześniejszych ustaleniu ze Sprzedawcą.

2. W przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do obniżenia ceny produktu w kwocie 10 zł za każdy dzień opóźnienia w wysyłce zamówionego przedmiotu powyżej 3 dni.

3. Wysyłka zakupionych towarów następuje za pośrednictwem poczty polskiej lub firm kurierskich. W zależności od wybranej formy wysyłki czas dostawy od momenty wysyłki przez Sprzedawcę może wynieść 2-7 dni roboczych.

4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.

6. Dowodem zakupu dla Klientów będących konsumentami jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

7. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie 20 dni  (§8 ust. 2), Sprzedawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Kupującego zadośćuczynienia w kwocie 10% wartości zamawianego produktu. Zadośćuczynienie jest niezależne od obniżenia ceny produktu (rekompensaty) określonego w §8 ust 2., tzn. przyznanie rekompensaty nie wyłącza prawa do zadośćuczynienia i odwrotnie.§ 9

Koszt dostawy

Koszt dostawy dowolnego Towaru z oferty Sklepu i w dowolnej ilości jest bezpłatny na terenie Polski i Unii Europejskiej, niezależnie od formy dostawy. Poza tymi obszarami pobierana jest opłata wg aktualnych stawek firm przewozowych, po konsultacji Klienta ze Sklepem.
§ 10

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). Sklep Calipto.p umożliwia jednak dłuższy czas na zwrot - 120 dni, także dla firm.

1. Każdy Klient, zarówno konsument jak i niebędący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionego produktu bez podawania przyczyny w terminie 120 dni od daty otrzymania Towaru. W tym celu należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu, na piśmie lub w formie wiadomości e-mail - na formularzu odstąpienia dostępnego w Sklepie lub własnymi słowami.

2. Koszt odesłania produktu ponosi Sprzedawca.

3. Możliwy jest odbiór zwracanego produktu w systemie door-to-door na koszt Sprzedawcy.

4. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon fiskalny.

Możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie dotyczy oprogramowania komputerowego.§ 11

Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,

 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.§ 12

Gwarancja door-to-door

1. Niezależnie od ustawowych obowiązków odpowiedzialności Sprzedawcy, Sprzedawca oferuje na każdy produkt, także używany, 24-miesięczną, pisemną gwarancję liczoną od daty zakupu.

2. Szczegółowe zasady gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do produktu w wersji pisemnej lub elektronicznej.

3. W przypadku awarii urządzenia należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie, mailowo lub pisemnie.

4. Sklep pokrywa koszt odebrania i naprawy towaru/wymiany towaru w systemie door-to-door.

5. Gwarancja nie dotyczy oprogramowania komputerowego.

§ 13

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych / Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PBS Przemysław Nowak, NIP: 868-178-45-66, Baczków 168, Dziewin (32-708_

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

  3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,

  4. marketingu bezpośredniego,

  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),

  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,

  7. wsparcia obsługi,

  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).

 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

 9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 10. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: biuro@calipto.pl

§ 14

Polityka cookies

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

2. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

- informacje na temat sesji,

- ostatnio oglądane produkty,

3. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.§ 15

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Ostatnia modyfikacja: czerwiec 2018